Make your own free website on Tripod.com

A következőkben röviden megismerhetjük a Misszió szolgálati teületeit

Küldetés: Világmisszió

»Azt akarja Isten, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.« Ez az ige (1Tim 2,4) a Liebenzelli Misszió mottója és feladata már majdnem 100 éve. A »minden ember« ma már több mint 6 milliárd embert jelent. Jézus Krisztus azt a feladatot adta tanítványainak, hogy: »Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot...« Ezt teszik misszionáriusaink sok nép és törzs között. Mert meg vannak győződve arról, hogy az Úr Jézus
· az egyedüli út Istenhez
· bünbocsánatot ad
· megszabadít a bálványoktól és szellemektől való félelemtől
· teljes és örök életet ad.
Ezt a páratlan ajándékot nem tagadhatjuk meg az emberektől!

Kiképzés és szolgálat


A Liebenzelli Misszió Bibliaiskolájában Istentől elhívott fiatalokat képeznek ki bel- és külföldi missziói szolgálatra. Külföldi szolgálati lehetőségeink:
· úttörőmisszió
· gyülekezetalapítás és -építés
· gyermekek és fiatalok közötti szolgálat · asszony-bibliakörök alakítása
· bibliaiskolák
· munkatársak képzése
· rádiós és könyvterjesztő szolgálat
· fordítás
Saját foglalkozásukban
· orvosi
· pedagógusi
· szociális
· mérnöki
· mezőgazdasági
területen dolgoznak szakemberek.
Rövidtávú szolgálatra (legkevesebb 1 hónap; legföljebb 1 év) mindig keresünk munkatársakat különböző szakterületeken

A Liebenzelli Misszió

1899-ben alapították az angol Kína-Belföldi- Misszió németországi ágaként Hamburgban. 1902-ben Bad Liebenzellbe költözött (Baden Württemberg-be). A németországi szolgálat mellett alapítása óta a legfontosabb feladat a külmisszió. Jelenleg 230 misszionárius dolgozik a világ 21 országában (Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia, Dél- és Észak-Amerika), túlnyomó részt úttörőmisszióban, gyülekezetalapításban és tanításban.
A legtöbb munkatárs németországi. De az USÁ-ban, Kanadában, Svájcban, Ausztriában, Magyarországon és Hollandiában is létesültek olyan missziós baráti körök, ahonnan misszionáriusokat küldenek ki. Sőt még a missziói területekről is kikerülnek misszionáriusok: Japánból, Pápua Új-Guineából és a Mikronéziai Államokból!
A Nemzetközi Liebenzelli Misszió (LMI) keretein belül, amely 1988-ban a különböző nemzeti ágakból alakult, különböző kultúrákból származó keresztyén emberek dolgoznak azért, hogy embereket nyerjenek meg a Jézus Krisztussal való új életre.
A Liebenzelli Misszió németországi ága tagja az Evangélikál Missziók Társaságának (AEM). Munkáját adományokból segítik, bízva abban, hogy Isten megad minden szükségeset.

Banglades

Mindenhol embertömegek, itt DakkábanSzegénység, természeti katasztrófák és magas népsü-
rüség jellemzi Bangladest. A 132 milliós lakosság 87%-a
az iszlám valláshoz tartozik, amely 1984 óta államvallás.
A keresztyének csak 0,44%-ot tesznek ki!
A Liebenzelli Misszió 1974 óta dolgozik Bangladesben.
A következő területek tartoznak a munkájához:
· evangélizáló munka a helyi egyházakkal egyúttmü-
ködve
· bennszülött igehirdetők képzése a CCTB Bibliaiskolá-
ban és levelező tanfolyamokon (TEE)
· orvosi munka két vidéki klinikán, amik leginkább gyer-
mekeknek, asszonyoknak és tbc-s betegeknek
nyújtanak segítséget.
Bangladesnek leginkább a keresztyén gyülekezetekben
való lelki megújulásra van szüksége, hogy az a sokmillio
ember aki még nem ismeri az evangéliumot, a saját
népéből valóktól halljon Krisztusról.

 

Japán

Japán a tradíciók és a modern élet közötti feszültségben élő ország. 1927 óta szolgálnak itt liebenzelli miszszionáriusok. E munka nyomán már majdnem 50 gyülekezet ketetkezett, amelyek más gyülekezetekkel együtt a »Japán evangélikál gyülekezetek szervezetét« alakították meg.
A 126 milliós lakosságból azonban csak 1% vallja magát keresztyénnek! Ezért és mert kevés japán lelkész van, aki missziói gyülekezeti munkát végezne - szükséges további misszionáriusokat Japánba küldeni.
Az ottani munka főbb részei:
· evangélizáló munka
· gyülekezetalapítás
· keresztyén nyári hetek és hétvégi szemináriumok. A nakanoshimai gyermekotthonban a misszionáriusok gyermekei laknak, akik a »Tokyo-Yokohama Német Iskolába« járnak.


Mongólia

1995 óta dolgoznak a Liebenzelli Misszió Japán ágából való misszionáriusok az Ulán Bátor-i gyülekezeti munkában. A 2,6 milliós mongol lakosságnak csak 0,03%-a keresztyén. A hagyományos vallások: a sámánizmus, animizmus és buddhizmus.


Tajvan

A Liebenzelli Misszió 1900-tól dolgozott Kínában. 1952ben a kínai kommunista kormány betiltotta a missziós munkát. 1955-ben a Kínai Köztársaságban (Tajvan) mégis elkezdhették a missziói munkát a kínaiak és később a hegyi törzsek, tajvan őslakosai között is. A buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus határozzák meg a tajvaniak vallásos életét. Sokaknál az animista gondolatvilág is szerepet játszik. A materializmus egyre több embert igéz meg.
A 21,5 milliós lakosságnak csak 2,5%-a keresztyén. Misszionáriusaink a tajvani lelkészekkel együtt evangélizáló és gyülekezetalapító munkát végeznek, túlnyomó részt az ország népesebb, ipari központjaiban. Az egyik bibliaiskolában a hegyi törzsek fiataljai teológiai képzést kapnak.

Botswana, Tanzánia és Ghána


Ezekben az országokban testvér missziós szervezetekkel együtt dolgozunk.
Botswanában 1995 óta dolgozik egy missziós pilóta, Tanzániában egy másik 1997 óta. Embereket és tárgyakat szállítanak, mentőakciókban is repülnek súlyos betegekért. Komoly segítséget jelentenek a félreeső, nehezen elérhetfS területeken végzett missziós munkában. 1993-ban kiküldtek egy házaspárt Ghánába. Az alapvetfS egészségügyi ellátást építik ki az északi vidéken, és a muzulmán környezetben hirdetik az evangéliumot.


Burundi

A Burundi püspöki-egyház 1992-ben megkért minket, hogy küldjünk munkatársakat. Időközben elkezdtünk egy levelező bibliaiskolát laikus munkatársak képzésére (TEE) gyülekezetek számára. Egy klinika is épül. A Hutu és Tutsi népcsoportok közötti feszültségek vezettek az elmúlt években polgárháborúhoz és tömeges meneküléshez. Mindez a szenvedés mély nyomokat hagyott az emberekben. Burundi 6,3 milliós lakosságának 91%-a keresztyén, ebből 75% katolikus. A lakosság 7%-a törzsi vallásokhoz tartozik.


Malawi

Malawiban a helyi testvéregyház 160 gyülekezetére csak néhány képzett munkatárs jut. Ezért gondoskodunk 1992 óta a malawi keresztyének teológiai képzéséről. A képzéshez még hozzátartozik az asztalos oktatás, hogy a leendő lelkészek gondoskodni tudjanak saját megélhetésükről. Kialakulóban az orvosi ellátással párosított aszonyok és fiatalok kozötti missziói munka.
Malawiban 9,9 millió ember él. 14,5% muzulmán, 4% animista, a maradék keresztyén.

Zambia

Zambiának 10 millió lakosa van. A kereken 75%-os keresztyénség nagy része csak névleges keresztyén, még nagy szerepe van életükben a hagyományos animista vallásoknak. Zambiában 1985 óta akövetkező területeken dolgozunk:
· evangélizáló munka, filmevangélizáció, gyülekezet alapítás
· teológiai továbbképzés lelkészeknek és laikus munkatársaknak
· missziói munka gyermekek és fiatalok között
· női bibliaórák
· orvosi munka két klinikán, a betegek lelkigondozása (sokan AIDS-betegek)
· földmüvelő gazdák mezőgazdasági tanácsadása
· keresztyén irodalom terjesztése. Az AIDS Zambiában és a többi afrikai országban igen elterjedt. Ez új kihívások elé állítja miszszionáriusainkat.


Ecuador


1989-ben kezdődött a Liebenzelli Misszió munkája az Awaindiánok között, akik a kolumbiai határ mellett élnek. Időközben már a spanyolul beszélő lakosságot is elértük több városban és faluban. Az a célunk, hogy önálló keresztyén gyülekezeteket alapítsunk és szakembereket képezzünk. Ezért alapítottuk a »Keresztyén Awa-Központot« Litában, és a »Bibliai Oktatási Központot« Ibarrában.
A 12 milliós lakosság 93%-a katolikus - legalábbis névlegesen. A legtöbben mégsem gyakorolják hitüket, és mélyen gyökereznek a babonákban.


Kanada

1966 óta pásztorolnak liebenzelli misszionáriusok németnyelvü gyülekezeteket Kanadában. Ebből alakult a Liebenzelli Misszió kanadai ága, amely saját misszionáriusokat is kiküld.

USA

A második világháború miatt kerültek 1941-ben liebenzelli misszionáriusok az USÁ-ba. Alapítottak egy keresztyén üdülőt, amihez késobb csatlakozott egy ifjúsági központ. Ebből a munkából keletkezett a Liebenzelli Misszió USAbeli ága, amely misszionáriusokat küld a különböző missziós területekre. Ezen kívül japán misszionáriusok is szolgálnak a New York államban élő japánok között.

Mikronézia

Ezen a nagy területen, a Csendes-óceán több mint 2000 szigetén a Liebenzelli Misszió munkája már 1906-ban elkezdődött. Bár a szigetek lakosságának (409 800) 90%-a keresztyénnek vallja magát, az animizmusnak mégis nagy befolyása van az emberekre. A Chuuk-szigeteken (FSM, Míkronéziai Államok Szövetsége) a missziói munka központjában a bibliaiskolai képzés, evangélizáció és oktatás áll.
A Yap-szigeteken (FSM, Mikronéziai Államok Szövetsége) az evangélizációs gyülekezetépítésen van a fő hangsúly.
Guam szigetén (USA) a »PIBC« bibliaiskolán (Pacific Islands Bible College) nyújtunk teológiai képzést. Ezen kívül a többi mikronéziai szigetről való egyetemistáknak, »vendégmunkásoknak« és japán turistáknak hirdettük az evangéliumot.
A Palau Köztársaságban feladatunk a fiatalok közötti munka és tanítás a középiskolákban.


Pápua Új-Guinea

Mánusz szigetén 1914-ben kezdődött a Liebenzelli Misszió munkája. Ma a fő szigeten, Új-Guineában, Új-Britanniában és Új-Írországban is dolgozunk. Az úttörőmunka ideje Pápua Uj-Guineában lejárt. A 4,6 millió lakosság 96%-a egyháztagnak tartja magát; de nagy azoknak az aránya, akik csak névleges keresztyének. Az önállósult egyházak még mindig szakembereket kérnek, hogy segítsenek a lelkészek teológiai továbbképzésében, laikus munkatársak képzésében és az ifjúsági munkában.
További feladatok: missziós szociális munka a nyomornegyedekben, tanítás egyházi iskolákban, valamint misszionáriusok gyermekeinek iskolai oktatása.

Németország

Egy japán házaspár főként Düsseldorfban szolgál, de emellett amsterdami és párizsi japán gyülekezetekben is, ahová sok Európában dolgozó japán ember jár, akik még nem ismerik Jézus Krisztust. Ez a munka 1984 óta van folyik Németországban illetve Európában.


Franciaország

Bár Franciaország túlnyomó részt katolikus, az utóbbi két évszázadban a keresztyénségtől elfordult közgondolkozású országgá vált. Az 59 milliós lakosságnak már 5%-a muzulmán. Az evangéliumi keresztyének aránya csak 0,6%. 1989-ben kezdódött el az evangélizáló munka Normandiában. Munkájuk során néhány kis gyülekezet alakult. Franciaországban is nagy kitartást igényel a missziói munka. Gyülekezeti központként egy St. Aubin-du-Perron-i ház szolgál, amelyben missziós heteket is tartanak.


Ausztria

Ausztriában 1984 óta szolgálnak misszionáriusaink evangélizáló gyülekezeti munkában. Feladataik közé tartozik többek között az Osztrák Liebenzelli Misszió vezetése, az osztrák missziós baráti kör összefogása, új imádkozó és támogató testvérek megnyerése.


Szlovákia

A kommunista uralom alatt Szlovákiában tiltott volt a keresztyén ifjúsági munka. Ma már szabad utunk van, de alig vannak képzett munkatársaink. 1994 óta ezért missziós gyülekezeti- és ifjúsági munkát, valamint hittanoktatást végzünk. Emellett német fiatal keresztyének segítenek a szlovák iskolákban német nyelvet tanítani.


Spanyolország

Misszionáriusaink 1996 óta gyülekezetek alapításában vesznek részt Dél-Spanyolországban és Baszk-földön. Hivatalosan a 40 milliós lakosság 80%-a a katolikus egyházhoz tartozik, de egyre kevesebben ragaszkodnak a tradicionális vallásgyakorlathoz, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolattal pedig nem tudnak mit kezdeni.

 


Nyitólap Híradóválaszték Vendégkönyv E-mail Linkek Galéria